Digitalizace výuky

Název projektu: Digitalizace výuky
Typ projektu: grantový
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Předpokládané datum                           
zahájení projektu: 01.09.2009
Předpokládané datum
ukončení projektu:31.01.2012

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 29,0

Stručný obsah projektu:

Záměrem projektu je zefektivnit, zintenzivnit a zatraktivnit výuku povinných předmětů v rámci počátečního vzdělávání na základních školách využitím moderních technologií a didaktických metod, a to zapojením učitelů do využívání ICT technologií a do tvorby digitálních výukových materiálů.
Výstupem budou multimediální prezentace pro výuku 10 předmětů základního vzdělávání jako náhrada za tradiční frontální výuku typu "tabule-křída-posílání obrázků pro třídě".

Projekt má také přinést potřebné dovybavení jednotlivých tříd prezentační technikou pro názornější a poutavější výuku teorie i praktických cvičení.

Dále je záměrem sestavit databázi odkazů na internetové stránky věnované tématice, kterou projekt zpracovává a zapojit skupiny žáků do další spolupráce s učiteli na průběžném doplňování vzniklých prezentací o nejnovější poznatky získané z různých zdrojů.
Inovované ŠVP bude zpracováno ve formě tiskové publikace a do elektronické podoby. Bude k dispozici ostatním regionálním základním školám.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu "Digitalizace výuky"je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Třebechovice prostřednictvím inovace ŠVP zapracováním využívání ICT v rámci předmětů anglický jazyk,český jazyk,matematika,fyzika,zeměpis,přírodopis, dějepis,občanská výchova, informatika a tělesná výchova. Ke splnění tohoto požadavku bylo stanoveno několik dílčích cílů:

1) Zapojit učitele odborných předmětů do uvědomělého samostatného pasivního ( využívání dostupného HW a SW) ale hlavně aktivního ( vlastní tvorba multimediálních vyučovacích materiálů) využívání ICT technologií.
2) Vypracovat a v praxi využívat multimediální prezentace 10 předmětů ( inovace ŠVP).
3) Sestavit databázi zajímavých a kvalitních www stránek s informacemi z daných oblastí.
4) Zvýšení dostupnosti ICT pro žáky.
5) Změna vztahů mezi učiteli a žáky ( vytvoření redakčního týmu žák-učitel-zajištění průběžné inovace obsahu prezentací v etapě využívání výstupů projektu).
6) Rozvoj kompetencí žáků.
7) Rozšíření dovedností a znalostí pedagogů v oblasti ICT a prezentací.

Zdůvodnění potřebnosti:

V současné době škola disponuje 2 učebnami PC využívané žáky 1. a 2. stupně. Na konci školního roku 2006/2007 škola získala certifikát partnerská škola nakladatelství Fraus. Bylo zakoupeno 6 sad učebnic do 6.ročníku a 6 sad učebnic do 7.ročníku, dále interaktivní učebnice pro 6. i 7.ročník, které také umožňují výuku pomocí interaktivních tabulí, avšak jejich počet ve škole je bohužel nedostatečný, v rámci možné realizace výuky.

V rámci dílčího hodnocení dosažených výstupů po implementaci nového ŠVP bylo provedeno sebehodnocení školy pomocí analýzy SWOT. Z této analýzy vyplynuly slabé stránky související s nedostatečným využíváním nových školních pomůcek při výuce. Mezi žáky dále proběhl průzkum ohledně využívání moderních forem výuky prezentací. Výstupy ze šetření potvrdily vysoký zájem o tyto alternativní formy výuky.

Nalezení vhodného tématu a forma výuky jsou podstatným kritériem pro zlepšení vztahů mezi učiteli a žáky, které bývají u věkové skupiny tvořené žáky 6. a 7. třídy problematické. Zapojení této cílové skupiny do projektu souvisí s cílem maximálního využití interaktivních učebnic, a tím zajištění zefektivnění, zintenzivnění výuky vybraných povinných předmětů. Během realizace budou žáci zapojeni do další spolupráce s učiteli na kontinuálním doplňování vzniklých prezentací o nejnovější poznatky získané z různých zdrojů, což také výrazně ovlivní vztahy mezi nimi.
Pouze díky realizaci předkládaného projektu bude škola ( vedení školy) schopna realizovat tuto strategii v plném rozsahu.

Inovaci shledává vedení školy ve zlepšení stávajících metodik povinných výukových předmětů a především z hlediska komplexnosti zapojení využívání ICT v rámci vzdělávání žáků. Přínos realizace projektu se projeví ve dvou rovinách:

1. žák - rozvíjení kompetencí,
2. škola - zvyšování kvality vzdělávání.

Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:

Projekt " Digitální výuka" zvyšuje kvalitu vzdělávání poskytovaného ZŠ Třebechovice. Přidanou hodnotu shledáváme v následujících oblastech:

-inovace ŠVP v oblasti vybraných předmětů
-zlepšení kompetencí žáků ( učení se, sociální a personální,komunikativní)
-upevnění spolupráce mezi žákem a pedagogem
-zlepšení komunikace žáků mezi sebou
-rozvoj nových moderních metod výuky s maximálním zapojením IT techniky.

Projekt je inovativní přístupem k metodám výuky z hlediska maximálního zapojení ICT, výstupy inovace se odrazí v ŠVP ZŠ Třebechovice a možností následného využití dalšími ZŠ.

menu v patičce