Modernizace výuky na ZŠ Chlumec nad Cidlinou

Modernizace výuky fyziky na ZŠ Třebechovice p. O.V současné době chybí v základní škole v Třebechovicích pod Orebem moderní a kvalitní prostor pro výuku fyziky. Stávající učebna fyziky je již za zenitem své technické životnosti a je funkčně i morálně zastaralá. Výuka probíhá v nevyhovujících podmínkách. Má zastaralé vybavení a učební pomůcky, které nesplňují požadavky vyplývající ze Školního vzdělávacího programu. Učebna tak již neumožňuje využití moderních výukových metod a osvojení praktických dovedností žáky.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace odborné učebny Fyziky do stavu, který bude splňovat požadavky na moderní výukové zázemí s důrazem na možnost praktického zapojení žáků. Projekt se zaměřuje na drobné stavební úpravy učebny a pořízení moderního vybavení odborné učebny k výuce fyziky. Zároveň bude pořízeno interiérové vybavení a ICT zařízení a učební pomůcky ve vazbě na hlavní klíčovou kompetenci IROP – přírodní vědy, ale i kompetence – práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory v souvislosti s pořízením ICT vybavení a technických učebních pomůcek. Přínosem projektu bude zvýšení kvality vzdělávání v daných klíčových kompetencích s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce.

V rámci projektu bude původní učebna fyziky stavebně upravena tak, aby prostor splňoval náročná kritéria pro bezpečnost a moderní výuku. Součástí stavebních úprav je kabelizace v učebně (elektro i datové rozvody), připojení vody a kanalizace k demonstračnímu pracovišti učitele, výměna lina a výmalba. Dále bude učebna vybavená novým nábytkem pro žáky i učitele, interaktivním zařízením, školními pomůckami a pomůckami s využitím informačních a digitálních technologií. Pořízena bude např. interaktivní keramická tabule, interaktivní dataprojektor, přídavné reproduktory, učitelské demonstrační pracoviště s rozvodem vody, elektřiny a připojením na kanalizaci, nové žákovské lavice s elektro rozvodem, wifi připojení do třídy, tablety, interaktivní i mechanické učební pomůcky apod. Toto vybavení je nutné ke sdílení informací v odborných učebnách na úrovni 21. století. Kompetence IROP lze rozvíjet jen v prostředí, které je přizpůsobeno moderním trendům ve výše uvedených oblastech (přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory). Moderní prostory a moderní vybavení budou také motivovat učitele k hledání moderních cest vzdělávání a žáky k volbě přírodních a technických oborů v budoucím životě. Ti z žáků, co si nezvolí přírodovědné obory, získají kompetence v ICT a technickém vzdělání.

Moderní a upravená učebna bude sloužit nejen pro výuku fyziky, ale rovněž bude využívána i k mimoškolním zájmovým aktivitám včetně přípravy na žákovské olympiády a soutěže. Žáci školy tak budou mít k dispozici moderní vybavení s využitím informačních a digitálních technologií, což jim umožní lépe se připravit na budoucí profesi a zvýší to jejich zájem o studium přírodních věd.

Modernizovaná učebny bude bezbariérově řešena a bude bezbariérově přístupná stejně, jako je celá škola. Projekt je v souladu s MAP “Strategický rámec MAP pro Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko”.

Projekt byl podpořen z 6. výzvy IROP – MAS Nad Orlicí – Kvalitní vzdělávání na školách II. a je z 95% spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

menu v patičce