Charakteristika školy

Škola je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která byla zřízena Městem Chlumec nad Cidlinou. Činnost organizace je vymezena zřizovací listinou.

Organizace vystupuje ve vztahu k ostatním právnickým a fyzickým osobám svým jménem a její činnost se řídí Občanským zákoníkem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Jménem organizace má právo vystupovat pouze její statutární zástupce.

Základní škola se skládá z pěti budov. Budova II. stupně se nachází v Kozelkově ulici, provoz zde byl zahájen v roce 1899. Budova I. stupně je ve Smetanově ulici, kde se nachází i hlavní vchod do areálu školy. Byla postavena v roce 1973, v roce 2015 proběhla rekonstrukce (výměna oken, zateplení). Školní družina a školní jídelna jsou umístěny v samostatné budově z roku 1989. V roce 2011 byla tato budova rekonstruována (oprava střechy, výměna oken, zateplení pláště budovy, částečné odizolování zdiva). V roce 1994 byla postavena nová sportovní hala v areálu školního dvora a v roce 2001 se začal budovat areál dvora. V současné době má školní dvůr čtyři hřiště: dětské, skateboardové, asfaltové a hřiště s umělým povrchem. Protože škola měla nevyhovující šatny, v roce 2001 byl přistaven šatnový pavilon, který bezprostředně navazuje na vstup do školy. V roce 2003 byly vybudovány za budovou školy školní pozemky.

Zřizovateli se podařilo získat finanční prostředky na vybudování půdní vestavby. Škola tím získala v roce 2007 nádherné prostory, kde jsou umístěny moderní odborné učebny (výuka cizích jazyků, vaření, hudebna). 

V roce 2008 škola zpracovala a začala realizovat dvouletý projekt „Moderními výukovými metodami ke zdokonalování a modernizaci základního vzdělávání“. Ten přinesl do školy moderní technické vybavení (interaktivní tabule, počítače do běžných učeben, moderní nábytek, rekonstrukce odborných učeben zeměpisu, hudebny, jazykové učebny, výrobně-řemeslných činností, výtvarné výchovy, dějepisu, ale i další zhodnocení budovy).

V roce 2011 škola využila další možnost získat peníze z EU projektem „Lépe a více!“. Ten byl zaměřen hlavně na naše žáky a jejich názornější výuku. Realizace projektu byla do roku 2013. 

V roce 2016 byla provedena přestavba školního bytu na zázemí pro pedagogicko-psychologickou poradu, rekonstrukce 2 tříd a školního bufetu.

V roce 2018 byla pedagogicko-psychologická poradna v naší škole zrušena a do nových prostor jsme vybudovali zázemí pro školní psycholožku.

V roce 2018 byl úspěšně realizován projekt „Základní škola Chlumec nad Cidlinou
- polytechnické vzdělávání a bezbariérový přístup.“ V rámci tohoto projektu byly vybudovány výtahy pro budovu 1. i 2. stupně ZŠ, bezbariérová WC, rekonstrukce a vybavení odborných učeben přírodopisu, chemie, fyziky a informatiky.

Snažíme se žákům nabídnout moderní vybavení dalších odborných učeben. Mají tak k dispozici učebnu fyziky, chemie, přírodopisu, počítačovou učebnu, zeměpisu, dějepisu, dílen, keramiky, dvě tělocvičny a předsálí s horolezeckou stěnou.

Jsme velký areál, který se neustále proměňuje co do vybavení a hlavně reaguje na potřeby žáků. Škola má zpracovaný vlastní vzdělávací program „MOZAIKA“, kterým se snažíme uspokojit mnohostranné zájmy žáků. V roce 2012 celý pedagogický sbor prošel vzděláváním s názvem „MIŠ“ (minimalizace šikany). Nechceme zavírat oči před problémy našich žáků, ale umět je řešit a pomáhat žákům i rodičům. K tomu přispívá i projekt financovaný MŠMT, který nám umožňuje mít na škole na plný úvazek vlastního školního psychologa. 

Náš žák a klima školy stojí na nejvyšším stupni našich hodnot.

menu v patičce