Informace o škole

Základní škola Chlumec nad Cidlinou – polytechnické vzdělávání a bezbariérový přístup

Základní škola Chlumec nad Cidlinou poskytuje vzdělávací služby v rámci základního vzdělávání. Škola se snaží stále modernizovat prostory pro výuku a rozšiřovat a zkvalitňovat jejich vybavení, a to zejména za pomoci moderních technologií. V současné době ve škole chybí moderní a kvalitní prostor pro výuku přírodních věd (fyzika, chemie a přírodopis) a pro práci s digitálními technologiemi (učebna informatiky). Škola také není bezbariérově přístupná pro tělesně postižené osoby.

Předmětem projektu je proto modernizace učeben fyziky, chemie, přírodopisu a informatiky tak, aby základy těchto věd bylo možné co nejlépe a nejnázorněji přiblížit žákům a umožnit jim prakticky si vyzkoušet sledované jevy a zefektivnit tak výuku fyziky, chemie a přírodopisu a informatiky. V rámci předkládaného projektuje rovněž naplánováno kompletní bezbariérové zpřístupnění obou školních budov 1. i 2. stupně, a to pomocí přístaveb 2 osobních výtahů k budově 1. i 2. stupně ZŠ a zřízení bezbariérových WC rovněž v obou budovách školy. V rámci bezbariérového zpřístupnění budou zakoupeny i kompenzační pomůcky pro lepší integraci postižených žáků do běžné výuky.

Cílem projektu je zvýšení zájmu o studium přírodních věd, zejména fyziky, chemie a přírodopisu prostřednictvím modernizace odborných učeben a dále pak počítačových dovedností v moderně vybavené učebně informatiky. Realizace projektu povede ke zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Realizací projektu bude zajištěna bezbariérovost školy, která zajistí nediskriminační přístup všech dětí a žáků k běžné výuce a přispěje k začlenění tělesně postižených žáků, pohybujících se na vozíku, do běžných tříd.

Výstupem projektu je rekonstruovaný prostor odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu a informatiky, nákup moderního vnitřního vybavení, interaktivního zařízení a moderních učebních pomůcek a kompletní bezbariérové zpřístupnění budov 1. i 2. stupně školy. Realizací projektu se ZŠ v Chlumci nad Cidlinou zařadí mezi moderně orientované, bezbariérově přístupné základní školy s moderním zázemím pro výuku přírodovědných předmětů a práci s digitálními technologiemi. Žáci a studenti školy budou mít ke studiu k dispozici moderní vybavení, které jim umožní připravit se lépe na budoucí profesi. Moderně vybavené učebny umožní vyšší kvalitu vzdělávání včetně přípravy na žákovské olympiády a soutěže. Modernizované zázemí budou využívat i děti, které se účastní mnohých zájmových aktivit. Realizace projektu umožní žadateli nabízet kvalitní vzdělávací služby v oblasti přírodních věd a práce s digitálními technologiemi.

Projekt byl podpořen z 10. výzvy IROP – ITI Pardubice – Infrastruktura základních škol Královéhradecké části aglomerace a je z 85% spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 5% je spolufinancován státním příspěvkem.

menu v patičce